Bảng quảng cáo

Tue, Mar 20th

Last update09:08:49 PM GMT

Headlines
Bảng quảng cáo
You are here Y h?c hi?n ??i Y h?c c? s? Ha sinh Cc xt nghi?m thng th??ng ?nh gi ch?c n?ng gan
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:387. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character


Email In PDF.
1.1.1. Enzym GOT, GPT huy?t thanh

GOT, GPT l 2 enzym trao ??i amin (transaminase), c nhi?u ? cc t? ch?c c?a c? th?. Trong cc enzym trao ??i amin, GOT v GPT c ho?t ?? cao h?n c? v c ?ng d?ng nhi?u trong lm sng. GOT c nhi?u ? t? bo c? tim, GPT c nhi?u ? t? bo nhu m gan.

GOT (glutamat Oxaloacetat Transaminase, ho?c AST (Aspartat transaminase), GPT (Glutamat pyruvat transaminase), ho?c ALT (Alanin transaminase).
Chng xc tc cc ph?n ?ng trao ??i amin sau:

GOT
Aspartat + (-cetoglutarat Glutamat + Oxaloacetat

GPT
Alanin + (-cetoglutarat Glutamat + Pyruvat
Xc ??nh ho?t ?? GOT, GPT cho php ?nh gi m?c ?? t?n th??ng (h?y ho?i) t? bo nhu m gan.
+ Vim gan virut c?p:
- GOT, GPT ??u t?ng r?t cao so v?i bnh th??ng (c th? > 1000U/l), nh?ng m?c ?? t?ng c?a GPT cao h?n so v?i GOT, t?ng s?m tr??c khi c vng da, ? tu?n ??u vng da (t?ng ko di trong vim gan m?n ti?n tri?n).
- Ho?t ?? GOT, GPT t?ng h?n 10 l?n, ?i?u ? cho bi?t t? bo nhu m gan b? h?y ho?i m?nh. GOT t?ng >10 l?n bnh th??ng cho bi?t t? bo nhu m gan b? t?n th??ng c?p tnh. N?u t?ng t h?n th c th? x?y ra v?i cc d?ng ch?n th??ng gan khc.
GOT, GPT t?ng cao nh?t ? 2 tu?n ??u r?i gi?m d?n sau 7- 8 tu?n.
+ Vim gan do nhi?m ??c: GOT, GPT ??u t?ng nh?ng ch? y?u t?ng GPT, c th? t?ng g?p 100 l?n vo v?i bnh th??ng. ??c bi?t t?ng r?t cao trong nhi?m ??c r??u c?p c m s?ng, nhi?m ??c tetrachlorua carbon (CCl4), morphin ho?c nhi?m ??c ch?t ??c ha h?c... M?c ?? c?a LDH cao h?n cc enzym khc: LDH > GOT > GPT.
T? l? GOT/GPT > 1, v?i GOT t?ng kho?ng 7 - 8 l?n so v?i bnh th??ng, th??ng g?p ? ng??i b? b?nh gan v vim gan do r??u.
+ Vim gan m?n, x? gan do r??u v cc nguyn nhn khc: GOT t?ng t? 2- 5 l?n, GPT t?ng t h?n, m?c ?? t?ng GOT nhi?u h?n so v?i GPT.
+ T?c m?t c?p do s?i gy t?n th??ng gan, GOT, GPT c th? t?ng t?i 10 l?n, n?u s?i khng gy t?n th??ng gan th GOT, GPT khng t?ng.
Vng da t?c m?t th GOT, GPT t?ng nh?, m?c ?? t?ng khng ?ng k? k?t h?p v?i alkaline phosphatase t?ng h?n 3 l?n so v?i bnh th??ng. GOT, GPT t?ng ch?m ??u ??n r?t cao (c th? h?n 2000 U/l), sau ? gi?m ??t ng?t trong vng 12 - 72h th ???c coi nh? l m?t t?c ngh?n ???ng d?n m?t c?p tnh.
- GOT cn t?ng trong nh?i mu c? tim c?p v trong cc b?nh v? c?, nh?ng GPT bnh th??ng.
- GPT ??c hi?u h?n trong cc b?nh gan.
- GOT t?ng r?t cao, c th? t?i 1000 U/l, sau gi?m d?n ??n 50% trong vng 3 ngy, gi?m xu?ng d??i 100 U/l trong vng 1 tu?n g?i s?c gan v?i ho?i t? t? bo nhu m gan. V d?: x? gan, lo?n nh?p, nhi?m khu?n huy?t.
+ Ngoi ra GOT, GPT t?ng nh? cn g?p trong m?t s? tr??ng h?p c ?i?u tr? nh? dng thu?c trnh thai, thu?c ch?ng ?ng mu.
Tr??c kia xc ??nh ho?t ?? GOT, GPT theo ph??ng php Reitman, Frankel do Severa c?i ti?n ???c bi?u th? b?ng (mol acid pyruvic t?o thnh trong 1 gi? d??i tc d?ng xc tc c?a enzym c trong 1 ml huy?t thanh.
Bnh th??ng: GOT = 1,5(mol acid pyruvic/1ml/1h.
GPT = 1,3(mol acid pyruvic/1ml/1h.
Trong lm sng ng??i ta th??ng s? d?ng ch? s? De Ritis (GOT/GPT) ?? xem xt s? thay ??i c?a GOT, GPT v ch?n ?on, tin l??ng cc b?nh gan.
Hi?n nay, vi?c xc ??nh GOT, GPT b?ng kit v cc my bn t? ??ng ho?c t? ??ng ? ???c rt ng?n th?i gian r?t nhi?u (3- 5 pht). Ho?t ?? GOT, GPT xc ??nh (theo khuy?n co c?a IFCC- T? ch?c Ha lm sng Qu?c t? = International Federation Clinical Chemitry) d?a trn cc ph?n ?ng sau:
GOT
(- cetoglutarat + Aspatat <------> Glutamat + Oxaloacetat

MDH
Oxaloacetat + NADH + H+ <------> Malat + NAD+
MDH l malatdehydrogenase, ?o ?? gi?m NADH ? b??c sng 340 nm, t? ? tnh ???c ho?t ?? enzym.
Do cc hng c cc kit thu?c th?, my khc nhau nn k?t qu? ho?t ?? GOT, GPT (? 37oC) khc nhau nh?ng c?ng g?n t??ng t? nhau. V d? nh? ho?t ?? GOT, GPT ? 37OC c gi tr? nh? b?ng d??i ?y (b?ng 1.1).

B?ng 1.1: Tr? s? bnh th??ng GOT,GPT huy?t t??ng v?i kit c?a m?t s? cng ty khc nhau:
Hng
GOT (U/l)
GPT (U/l)
- Boehringer Mannheim (??c)
Nam < 37
N? < 31
Nam < 40
N? < 31
- Vipharco (Php)
< 46
< 49
- Roche (Nh?t B?n)
Nam < 38
N? < 34
Nam 10 - 50
N? 10 - 35
- Human (??c)
Nam < 42
N? < 32
Nam < 42
N? < 32
1.1.2. Bilirubin ton ph?n, bilirubin tr?c ti?p huy?t thanh
Bilirubin l s?n ph?m thoi ha c?a hemoglobin ? l??i n?i m?c vng m nh? gan, lch, tu? x??ng.
+ Bnh th??ng:
Bilirubin ton ph?n huy?t thanh, g?m bilirubin gin ti?p (70%) v bilirubin tr?c ti?p (30%), c th? vi?t nh? sau:
Bilirubin TP = Bilirubin GT + Bilirubin TT).
(<17,1 (mol/l) (<12 (mol/l) (< 5,1 (mol/l)
Bilirubin gin ti?p ??c, khng tan trong n??c, n lin k?t v?i albumin, ho?c (1-globulin, l d?ng v?n chuy?n c?a bilirubin trong mu. Bilirubin tr?c ti?p cn g?i l bilirubin lin h?p (lin h?p v?i acid glucuronic), n cho ph?n ?ng Diazo nhanh, tan trong n??c v qua ???c mng l?c c?u th?n.
Bilirubin t?ng cao trong mu s? xm nh?p vo t? ch?c v gy nn vng da.
+ B?nh l: Xt nghi?m bilirubin TP, bilirubin TT c ngh?a ch?n ?on phn bi?t m?t s? b?nh vng da. Bilirubin ton ph?n t?ng h?n 2 l?n so v?i bnh th??ng (> 42,75 (mol/l) gy nn vng da trn lm sng.
- Vng da do t?c m?t:
. Alkaline phosphatase huy?t t??ng l tiu chu?n t?t nh?t ?? ?nh gi t?c m?t. N?u n t?ng h?n 5 l?n bnh th??ng th h??ng t?i t?c ngh?n ???ng d?n m?t.
. Bilirubin tr?c ti?p t?ng r?t cao trong mu, bilirubin TP c?ng t?ng, c bilirubin ni?u.
. Vng da do t?c m?t g?p trong t?c ???ng d?n m?t do s?i, u ??u t?y, giun chui ?ng m?t. Trong t?c ???ng m?t ngoi gan, bilirubin c th? t?ng d?n ??n t?i m?c 513 - 684(mol/l (30 - 40 mg/dl).
- T?ng bilirubin huy?t thanh v alkaline phosphatase (ALP) c th? g?p trong tan mu. Ng??c l?i, bilirubin huy?t t??ng bnh th??ng nh?ng t?ng ALP g?i t?c ngh?n ???ng m?t trong gan, hay b?nh chuy?n ha ho?c b?nh gan thm nhi?m. R?i lo?n chuy?n ha c?a gan gy t?ng ALP huy?t t??ng 1,5- 3 l?n so v?i bnh th??ng.
- Vng da do tan mu (h?y huy?t):
Trong tan mu, bilirubin TP huy?t t??ng hi?m khi t?ng h?n 5 l?n so v?i bnh th??ng, tr? khi c k?t h?p v?i b?nh l c?a gan.
Trong lm sng c th? s? d?ng t? l? bilirubin TT/bilirubin TP ?? ch?n ?on phn bi?t:
. < 20% g?p trong tnh tr?ng huy?t tn.
. 20 - 40% b?nh bn trong t? bo gan h?n l t?c ngh?n ???ng m?t ngoi gan.
. 40 - 60% x?y ra ? c? trong v ngoi t? bo gan.
. > 50% t?c ngh?n ? bn ngoi gan h?n l b?nh ? trong t? bo gan.
. Bilirubin gin ti?p t?ng r?t cao trong mu, bilirubin TP t?ng c khi t?i 30-40 l?n, th?m ch c th? t?i 80 l?n so v?i bnh th??ng. Bilirubin ni?u m tnh (c urobilinogen ni?u).
Vng da do tan mu g?p trong vng da h?y huy?t ? tr? s? sinh (vng da sinh l), s?t rt c tnh, r?n ??c c?n (h? mang) do n?c r?n c n?ng ?? enzym phospholipase A qu cao bi?n ??i lecithin thnh lysolecithin l m?t ch?t lm gi?m ?? b?n c?a mng, nh?t l mng h?ng c?u gy tan mu, gy cc r?i lo?n chuy?n ha, n?ng c th? t? vong.
- Vng da do t?n th??ng gan:
. Trong vim gan virut c?p (vim gan truy?n nhi?m ?i?n hnh) bilirubin t?ng s?m v xu?t hi?n ? n??c ti?u tr??c khi c vng da; C urobilinogen ni?u.
. Do gan t?n th??ng lm gi?m chuy?n ha bilirubin thnh bilirubin LH (TT) nn bilirubin TP t?ng cao trong mu nh?ng bilirubin TT gi?m.
. Trong suy gan, x? gan n?ng bilirubin LH gi?m do ch?c n?ng gan gi?m, lm gi?m qu trnh lin h?p bilirubin v?i acid glucuronic t?o bilirubin lin h?p ? gan.
. Trong ung th? gan bilirubin TP huy?t thanh t?ng r?t cao c th? t? 10 ??n 20 l?n so v?i bnh th??ng (171- 342 (mol/l).
1.1.3. ??nh l??ng protein ton ph?n, albumin huy?t t??ng
+ Bnh th??ng: Protein huy?t t??ng = 60 - 80 g/l, trong ? albumin = 38 - 54 g/l, globulin = 26 - 42 g/l. Ng??i ta c th? dng ph??ng php ?i?n di ?? phn tch v ??nh l??ng cc thnh ph?n protein huy?t t??ng.
Xt nghi?m ??nh l??ng protein ton ph?n, albumin huy?t t??ng c ngh?a ?? ?nh gi ch?c n?ng t?ng h?p c?a gan.
Suy gan n?ng, x? gan lm gi?m t?ng h?p albumin, t? ? lm gi?m protein huy?t t??ng, gi?m p l?c th?m th?u ?nh h??ng ??n trao ??i n??c, mu?i gi?a huy?t t??ng v d?ch gian bo.
+ Ch :
?? c k?t qu? chnh xc c?n xt nghi?m huy?t thanh khng b? h?y huy?t, v n?u b? h?y huy?t th GOT, bilirubin t?ng cao s? cho k?t qu? sai, v d? GOT c th? t?ng t?i 10 l?n so v?i bnh th??ng.
C th? tham kh?o thm tr? s? ho?t ?? enzym ? tr? em v nam, n? thanh nin theo b?ng 1.2.
B?ng 1.2: Tr? s? bnh th??ng GOT, GPT huy?t thanh tr? em (Theo Jacques Wallach M.D, 1994).
Enzym gan
Tu?i
Gi tr? bnh th??ng (U/l, 37OC)
+ SGPT


Tr? em
1 - 3
4 - 6
7 - 9
5 - 45
10 - 25
10 - 35
Nam
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 19
10 - 35
10 - 55
10 - 45
10 - 40
N?
10 - 13
14 - 15
16 - 19
10 - 30
5 - 30
5 - 35
+ SGOT


Tr? em
1 - 3
4 - 6
7 - 9
20 - 60
15 - 50
15 - 40
Nam
10 - 11
12 - 15
16 - 19
10 - 60
15 - 40
10 - 45
N?
10 - 11
12 - 15
16 - 19
10 - 40
10 - 30
5 - 30
1.1.4. Xt nghi?m ??nh l??ng amoniac (NH3) mu
Bnh th??ng, amoniac sinh ra t? cc chuy?n ha, cng v?i CO2, ATP t?ng h?p nn ur ? gan, ur theo mu qua th?n v ?o th?i qua n??c ti?u.
Bnh th??ng: N?ng ?? NH3 mu = 6 - 30 (mol/l.
NH3 mu t?ng cao g?p trong m?t s? b?nh gan nh?:
- Suy gan.
- X? gan n?ng.
- Hn m gan.
Xt nghi?m NH3 mu ??ng m?ch chnh xc h?n mu t?nh m?ch, v n ph?n nh ?ng n?ng ?? NH3 trong mu ??a t?i cc t? ch?c, m gy nhi?m ??c, ??c bi?t gy nhi?m ??c h? th?ng th?n kinh (no).
* Hi?n nay, cc xt nghi?m th??ng lm v? enzym ?? ?nh gi ch?c n?ng gan l:
(1). GPT (Glutamat pyruvat transaminase): ?nh gi tnh tr?ng t?n th??ng t? bo nhu m gan.
(2). GGT (Gamma glutamyl transferase): GGT l enzym mng t? bo, c nhi?u ? th?n, t?y, gan, lch, ru?t non. Ho?t ?? GGT ? t? bo ?ng th?n l?n g?p 12 l?n ? t?y, 25 l?n ? gan, v c ? huy?t t??ng.
+ Vai tr:
- C gi tr? ?nh gi tnh tr?ng ? m?t ? gan v n r?t nh?y c?m v?i tnh tr?ng ? m?t.
- V?n chuy?n aminoacid qua mng t? bo (t?n 3 ATP ?? v?n chuy?n 1 aminoacid v?i c??ng ?? cao, ??c bi?t l acid glutamic v cystein).
Hi?n nay, nhi?u nghin c?u ? ch?ng minh GGT cng v?i GOT, GPT cn c tc d?ng ch?n ?on s?m, theo di ?i?u tr? b?nh gan-m?t, ?nh gi m?c ?? t?n th??ng t? bo nhu m gan.
+ GGT t?ng cao trong b?nh gan-m?t, m?c ?? t?ng cao h?n so v?i GOT, GPT. Trong vim gan m?n ti?n tri?n, GGT t?ng cao, GOT v GPT c?ng t?ng nh?ng m?c ?? t?ng c?a GGT cao h?n v?i GOT, GPT.
+ Trong vim gan, x? gan do nhi?m ??c r??u, GPT v alkaline phosphatase t?ng r?t cao v l ch? s? cho bi?t trnh tr?ng t?n th??ng t? bo nhu m gan, tnh tr?ng nhi?m ??c do r??u.
+ T? l? GGT/ALP > 5, th??ng g?p ? nh?ng ng??i b? b?nh gan do r??u. GGT t?ng cao, ??c l?p l m?t xt nghi?m nh?y, th??ng ???c dng ?? ki?m tra nhi?m ??c r??u.
(3). CHE (Cholinesterase) huy?t thanh: ?nh gi ch?c n?ng t?ng h?p c?a gan.
Cholinesterase (CHE) xc tc ph?n ?ng th?y phn acetylcholin t?o cholin v acid acetic
+ Trong cc b?nh gan (nh? suy gan, x? gan) ho?t ?? CHE gi?m nhi?u so v?i bnh th??ng.
+ Ngoi ?nh gi ch?c n?ng t?ng h?p c?a gan, ng??i ta cn th?y CHE thay ??i trong m?t s? b?nh khc nh?:
- CHE t?ng cao trong m?t s? b?nh th?n kinh (nh? tr?m u?t, tm th?n phn li?t).
- Gi?m m?nh trong ng? ??c c?p v m?n cc ch?t ??c th?n kinh nh? Tabun, Sarin, Soman (ch?t ??c ha h?c qun s? )
N?u ho?t ?? c?a 3 enzym GPT, GGT v CHE bnh th??ng th c th? kh?ng ??nh trn 98% khng m?c b?nh gan.
N?u c m?t lo?i enzym trong 3 enzym trn khng bnh th??ng th lm thm 3 xt nghi?m enzym sau: GOT, GLDH, ALP.
(4). GOT: ?nh gi m?c ?? t?n th??ng ? ty th? t? bo nhu m gan. T?ng cao trong vim gan m?n ti?n tri?n, nhi?m ??c ha ch?t.
(5). GLDH (Glutamat dehydrogenase):
N l enzym ho?t ??ng m?nh, xc tc ph?n ?ng kh? amin-oxy ha tr?c ti?p c?a acid glutamic t?o NH3 v (-cetoglutarat.
GLDH khu tr ? ty th? c?a t? bo nhu m gan.
K?t qu? v? ho?t ?? GLDH ?nh gi m?c ?? t?n th??ng n?ng, h?y ho?i l?n t? bo nhu m gan.
(6). ALP (Alkaline phosphatase): ?nh gi m?c ?? ? m?t ? gan. Trong ? m?t, ALP t?ng cao h?n so v?i bnh th??ng.
Bnh th??ng: Ho?t ?? ALP < 280 U/l (37OC).
(7). Ngoi ra cn lm m?t s? xt nghi?m khc nh?:
- Bilirubin TP, tr?c ti?p huy?t t??ng.
- 10 ch? tiu n??c ti?u.
- ??nh l??ng amoniac, fibrinogen.
- ??nh l??ng HBsAg , anti HBV, anti HCV...

1.2. M?t s? b?nh gan v cc xt nghi?m sinh ho

1.2.1. Vim gan c?p
* Vim gan virut c?p:
Vim gan do virut l m?t b?nh truy?n nhi?m kh ph? bi?n, nhi?u khi ?? l?i h?u qu? n?ng trong ? c ung th? gan.
+ Cc xt nghi?m sinh ha c?n lm g?m:
- GOT, GPT huy?t t??ng t?ng nhanh, GPT t?ng s?m tr??c khi c vng da, m?c t?ng c th? t?i 2000- 3000 U/l.
GOT, GPT gi?m nhanh trong vi ngy sau khi vng da xu?t hi?n v tr? v? bnh th??ng kho?ng 2 - 5 tu?n sau ?. Trong vim gan k?t h?p v?i nhi?m khu?n (b?ch c?u t?ng), GOT v GPT t?ng cao th??ng < 200 U/l, ??t c?c ??i sau 2 - 3 tu?n t? lc b?nh kh?i pht v tr? v? bnh th??ng ? tu?n th? 5.
- GGT c?ng t?ng cao, nhi?u khi m?c t?ng cao h?n c? GPT. ?i?u ? ni ln GGT c ngh?a ch?n ?on s?m trong b?nh gan, m?t.
- Trong vim gan virut c?p, ho?t ?? GPT > GOT > LDH.
- ALP v GGT t?ng t, chng ph?n nh tnh tr?ng ? m?t nh? ? gan.
- CHE gi?m t? tu?n th? 2 ??n tu?n th? 4.
- Bilirubin t?ng: ? giai ?o?n vng da c?p, bilirubin tr?c ti?p t?ng, chi?m 50 - 70% (bnh th??ng 25 - 30%), sau ? bilirubin gin ti?p t?ng m?t cch t??ng x?ng.
- S?t huy?t t??ng t?ng.
- ?i?n di protein huy?t t??ng, k?t qu? thay ??i nh? sau (Hnh 1.1):
. Albumin gi?m.
. (1, (2- globulin t?ng trong giai ?o?n ??u, sau gi?m d?n.
. (-globulin t?ng ko di.
. (-globulin t?ng th??ng xuyn.
Sau 1 - 2 tu?n ?i?u tr?, GOT v GPT tr? v? bnh th??ng, GGT tr? v? bnh th??ng ch?m nh?t, nh?ng khi GGT tr? v? bnh th??ng s? cho bi?t t? bo nhu m gan ? ?n ??nh - ?i?u ? c g?i l xt nghi?m GGT cn c ngh?a tin l??ng, ?i?u tr? b?nh vim gan virut.
Sau giai ?o?n vng da c?a b?nh vim gan virut c?p, n?u ?i?u tr? t?t th s? chuy?n sang giai ?o?n lui b?nh. ?y l giai ?o?n kh?i ??u cho s? h?i ph?c. Cc bi?u hi?n c?a giai ?o?n ny l:
- T?ng bi ni?u.
- Bilirubin ni?u gi?m d?n v bi?n m?t trong khi bilirubin huy?t t??ng v?n cn cao so v?i bnh th??ng.
- Urobilinogen n??c ti?u t?ng.
- Bilirubin huy?t t??ng t?ng.
N?u theo di v ?i?u tr? khng t?t, vim gan virut c?p d? chuy?n sang vim gan m?n.
* Vim gan do r??u:
- T?ng GGT k?t h?p v?i MCV (th? tch trung bnh h?ng c?u) > 100 ho?c t?ng ring l? c gi tr? ch?n ?on vim gan do r??u.
- GOT t?ng (<300U/l), nh?ng GPT bnh th??ng ho?c t?ng nh?. Xt nghi?m GOT, GPT c ?? ??c hi?u cao h?n nh?ng ?? nh?y th?p h?n so v?i GGT. T? s? GOT/GPT >1 k?t h?p v?i GOT t?ng (<300U/l) cho bi?t c kho?ng 90% b?nh nhn b? b?nh gan do r??u. ?i?u ny phn bi?t v?i vim gan virut c s? t?ng ??ng ??u GOT v GPT.
- Trong vim gan do r??u c?p, GGT th??ng t?ng cao nhanh, m?c t?ng GGT > GOT. GGT thay ??i b?t th??ng trong vim gan do r??u, th?m ch c? ? ng??i c ti?n s? b?nh gan bnh th??ng.
- Alkaline phosphatase, bilirubin huy?t t??ng c th? bnh th??ng ho?c t?ng nh? nh?ng khng c gi tr? ch?n ?on. Tuy nhin, n?u bilirubin ti?p t?c t?ng trong su?t 1 tu?n ?i?u tr? th c?n xem xt l?i ch?n ?on.
1.2.2. Vim gan m?n
Trong vim gan m?n c 5 - 10% nguyn nhn l do c vim gan virut B c?p. Nhn chung vim gan virut B c?p c th? chia lm 3 giai ?o?n:
+ Giai ?o?n vim gan c?p:
Th??ng ko di 1 - 6 thng v?i cc tri?u ch?ng:
- GOT, GPT t?ng h?n 10 l?n so v?i bnh th??ng.
- Bilirubin bnh th??ng ho?c t?ng nh?.
+ Giai ?o?n vim gan m?n:
Enzym gan t?ng h?n 50% ko di cho ??n trn 6 thng, c th? ??n 1 n?m ho?c nhi?u h?n. ?a s? cc tr??ng h?p b?nh ???c ?i?u tr? khng t?t s? d?n ??n x? gan v suy gan.
Ho?t ?? GOT, GPT t?ng 2-10 l?n so v?i m?c bnh th??ng.
+ Giai ?o?n h?i ph?c:
- B?nh nhn ?n ??nh, kho? m?nh v h?t cc tri?u ch?ng.
- GOT, GPT huy?t t??ng gi?m v? bnh th??ng ho?c gi?m ??n gi?i h?n th?p.
* Vim gan m?n ?n ??nh:
Cc enzym th??ng ???c ??nh l??ng ?? theo di vim gan m?n l GOT, GPT, GGT v CHE. Cc xt nghi?m v? enzym cho bi?t s? di?n bi?n, m?c ?? t?n th??ng t? bao nhu m gan.
- GOT, GPT v GGT t?ng v?a ph?i (v nhu m gan t?n th??ng nh?).
- ALP, GLDH, CHE ? gi tr? bnh th??ng.
- Bilirubin TP t?ng nh?, c th? l?n h?n 17,1 (mol/l.
N?u khng u?ng r??u, bia v ch? ?? lm vi?c nh? nhng th b?nh c tin l??ng t?t.
* Vim gan m?n ti?n tri?n (ho?t ??ng):
+ GOT v GPT t?ng nh?; GGT v GLDH t?ng m?nh ph?n nh s? t?n th??ng n?ng t? bo nhu m gan.
+ CHE v cc enzym ?ng mu gi?m.
+ Bilirubin mu t?ng.
N?u ?i?u tr? khng t?t, vim gan m?n ti?n tri?n d? chuy?n thnh x? gan; tin l??ng b?nh x?u h?n.
1.2.3. X? gan

- Bilirubin th??ng t?ng, c th? t?ng di trong nhi?u n?m, ch? y?u l t?ng bilirubin t? do (tr? tr??ng h?p x? gan do t?c m?t th t?ng bilirubin lin h?p). S? dao ??ng t?ng, nhi?u hay t c?a bilirubin ph?n nh tnh tr?ng ch?c n?ng c?a gan. N?ng ?? bilirubin t?ng cao h?n g?p ? x? gan sau ho?i t?.
- Ho?t ?? GOT t?ng cao (( 300 u/l) ? 65- 75% s? b?nh nhn x? gan. GPT t?ng, m?c t?ng th?p h?n (< 200 u/l) trong 50% s? b?nh nhn. M?c ?? thay ??i GOT v GPT ph?n nh s? h?y ho?i t? bo nhu m gan.
- ALP t?ng ? 40- 50% s? b?nh nhn.
- Protein huy?t t??ng bnh th??ng ho?c gi?m nh?. Albumin huy?t t??ng c th? bnh th??ng khi c s? h?y ho?i nh? t? bo gan. S? gi?m albumin huy?t t??ng ph?n nh s? ti?n tri?n c?a c? tr??ng hay xu?t huy?t.
- Cholesterol TP huy?t t??ng bnh th??ng ho?c gi?m nh?. Gi?m cholesterol este ph?n nh tnh tr?ng gi?m ch?c n?ng gan do t? bo nhu m gan b? h?y ho?i nhi?u h?n.
- Bilirubin ni?u t?ng, urobilinogen bnh th??ng ho?c t?ng.
- Acid uric huy?t t??ng th??ng t?ng.
- Cn b?ng ?i?n gi?i v cn ?ng acid-base ph?n nh s? r?i lo?n k?t h?p khc nhau vo m?t th?i ?i?m nh? suy dinh d??ng, m?t n??c, xu?t huy?t, nhi?m toan chuy?n ha, nhi?m toan h h?p.
* X? gan do r??u:
- GOT, GPT t?ng c th? t?i 4 - 5 l?n bnh th??ng, m?c ?? t?ng GOT > GPT.
- GGT t?ng cao.
- GLDH t?ng nh?.
- ALP, bilirubin c th? bnh th??ng.
- CHE gi?m.
Trong cc xt nghi?m trn, ch xt nghi?m GGT, GLDH v chng ph?n nh m?c ?? nhi?m ??c r??u v m?c ?? t?n th??ng t? bo gan.
* X? gan sau vim gan:
Tin l??ng b?nh n?ng h?n so v?i x? gan do r??u. Cc xt nghi?m sinh ha th??ng th?y k?t qu? sau:
+ GOT v GPT t?ng, m?c t?ng GPT > GOT.
+ GGT t?ng, m?c t?ng t h?n so v?i x? gan do r??u.
+ ALP t?ng.
+ CHE gi?m.
+ C th? c vng da do bilirubin mu t?ng.
+ GLDH t?ng m?nh ph?n nh s? h?y ho?i m?nh t? bo nhu m gan.
+ Nghi?m php galactose ni?u: d??ng tnh.
+ Bilirubin c th? gi?m trong m?t s? tr??ng h?p vim gan hay x? gan.
??i v?i x? gan sau vim gan c?n ph?i ki?m tra v theo di 6 thng/1 l?n cc enzym ALP, GLDH, LDH, GGT. N?u b?nh ti?n tri?n x?u th 3 - 4 thng c?n ki?m tra 1 l?n.
* X? gan m?t:
X? gan m?t c 2 lo?i: x? gan m?t nguyn pht v x? gan m?t th? pht.
+ X? gan m?t nguyn pht:
- Cc tri?u ch?ng lm sng c?a ? m?t ?i?n hnh trong kho?ng th?i gian di (c th? ko di vi n?m) k?t h?p v?i t?ng khng th? IgM. Ng??i ta d?a vo khng th? (c?a IgM) ?? phn bi?t x? gan m?t nguyn pht v x? gan th? pht.
- Bilirubin bnh th??ng ? giai ?o?n s?m c?a ? m?t nh?ng t?ng ? 60% b?nh nhn trong qu trnh c?a b?nh v l m?t d?u hi?u cho ch?n ?on ch?c ch?n.
. Bilirubin tr?c ti?p t?ng: 80% b?nh nhn c m?c t?ng cao h?n 85,5 (mol/l (5mg/dl) v 20% b?nh nhn c t?ng cao h?n 171 (mol/l (>10 mg/dl).
. Bilirubin gin ti?p bnh th??ng ho?c t?ng nh?.
- ALP huy?t t??ng t?ng r r?t ? 50% tr??ng h?p, m?c t?ng > 5 l?n so v?i bnh th??ng.
- ALP, GGT t?ng r?t m?nh ph?n nh tnh tr?ng ? m?t ? gan.
- GLDH, GOT, GPT t?ng cao.
- 5-nucleotidase, GGT t?ng song song v?i ALP. (5-nucleotidase bnh th??ng: 2-15 U/l); ngoi ra cn t?ng trong t?c ???ng d?n m?t trong v ngoi gan, t?ng trong vim gan, ch? y?u l t?ng trong tr??ng h?p c ? m?t trong gan.
- CHE gi?m ? giai ?o?n mu?n c?a b?nh.
- Cholesterol t?ng r r?t.
+ X? gan m?t th? pht:
X? gan m?t th? pht c k?t h?p v?i vim ???ng m?t v ? m?t, cc xt nghi?m sinh ha th??ng c k?t qu? nh? sau:
- GOT, GPT, GLDH t?ng cao so v?i bnh th??ng.
- ALP, GGT t?ng cao.
- CHE gi?m t v c th? bnh th??ng.
+ H?i ch?ng t?c m?t:
- Bilirubin TT t?ng cao, bilirubin TP mu t?ng.
- Phosphatase ki?m t?ng.
- Cholesterol TP t?ng.
- Bilirubin ni?u d??ng tnh, urobilinogen gi?m, stercobilinogen gi?m.

Ngu?n web site: Benhhoc.com

Đóng góp của bạn đọc (1)Add Comment
0
...
Được viết bởi ph?m th? h??ng, Tháng mười 03, 2012
bc s? cho chu h?i l SGOT c tr? s? l42 U/l/730C th c b? lm sao khng ?!

Bạn có ý kiến gì về bài báo này
Nhỏ đi | Rộng thêm

busy

Th?c ph?m c l?i cho s?c kh?e

 
good_mood_foods_1

Th?c ph?m cho m?i ngy t??i ??p

Th? thao

 
good_mood_foods_1

Th? thao l m?t ph?n thi?t y?u trong cu?c s?ng c?a chng ta

buy ventolin without prescription viagra pills pictures cialis generic best price for diflucan generic cialis buy uk impotence budeprion xl vs wellbutrin generic generic cialis health generic viagra differences sample cialis drugstore robaxin and weight loss cheap viagrbuilondon link cost of protonix ventolievohaletbuy will lexapro go generic toprol xl viagra buy nexium generic brand h pylori sitemap