Bảng quảng cáo

Tue, Mar 20th

Last update09:08:49 PM GMT

Headlines
Bảng quảng cáo
You are here Y h?c hi?n ??i Y h?c c? s? Sinh l Gi?i ph?u sinh l c?a h? th?n kinh th?c v?t
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:387. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character


Email In PDF.

GI?I PH?U SINH L C?A H? TH?N KINH TH?C V?T
H? th?n kinh th?c v?t c cc trung tm n?m ? tu? s?ng, thn no, vng d??i ??i (hypothalamus), m?t s? vng ? v? bn c?u ??i no, h? limbic. Th??ng th h? th?n kinh th?c v?t ho?t ??ng trn c? s? cc ph?n x? t?ng. Cc tn hi?u c?m gic ?i t?i h?ch th?c v?t, tu? s?ng, gy ra ?p ?ng ph?n x? ln cc t?ng. Ho?c cc kch thch t? bn ngoi tc ??ng vo cc th? c?m th? ngo?i vi, t? ?y ?nh h??ng t?i th?n kinh trung ??ng, vng d??i ??i, thn no v gy ra cc ?p ?ng ph?n x? ln cc t?ng ?? ?i?u h ho?t ??ng cc t?ng.

H? th?n kinh th?c ???c chia thnh hai h? l: h? giao c?m v h? ph giao c?m.V? v? tr, c?u t?o c?a hai h? ny c khc nhau, ch?c n?ng c?a chng tri ng??c nhau, nh?ng th?ng nh?t trong m?t c? th? ton v?n, lm cho c? th? thch nghi v?i ho?t ??ng s?ng.
C? hai h? ??u c ??c ?i?m c?u t?o chung l: 1- Trung khu, 2- Neuron, 3- H?ch.
1.1- H? giao c?m.
1.1.1- Trung khu.
Trung khu c?a h? giao c?m phn b? ? s?ng bn ch?t sm tu? s?ng lin t?c t? ??t tu? l?ng 1 ??n ??t tu? th?t l?ng 2.
1.1.2- Neuron- c 2 neuron:
- Neuron tr??c h?ch hay ti?n h?ch, thn neuron n?m ? s?ng bn ch?t sm tu? s?ng (trung khu). Axon c?a chng ?i theo r? tr??c c?a tu? s?ng cng v?i dy th?n kinh tu? v c bao myelin (hnh.....).Ngay sau khi ra kh?i ??t s?ng, s?i giao c?m ?i theo nhnh thng tr?ng t?i h?ch c?a chu?i gia c?m. T? ?y s?i c th? ?i theo m?t trong ba con ???ng sau: 1.T?o sinap v?i neuron n?m trong h?ch ?. 2. ?i ln trn ho?c ?i xu?ng d??i ?? t?o sinap trong m?t h?ch khc c?a chu?i h?ch. 3. Ho?c ?i xa h?n trong chu?i h?ch, r?i qua cc s?i giao c?m v t?n cng ? h?ch tr??c s?ng.
- Neuron sau h?ch (h?u h?ch), thn n?m ? h?ch c?nh s?ng hay h?ch tr??c s?ng, axon di, khng c bao myelin. S?i sau h?ch ?i ??n cc c? quan ???c th?n kinh chi ph?i.
M?t s? s?i h?u h?ch giao c?m quay tr? l?i dy th?n kinh tu? qua nhnh thng xm ? m?i ??t tu? (hnh ).Con ???ng ny g?m cc s?i C ?i t?i c? vn, cc m?ch mu, tuy?n m? hi, c? d?ng lng. Ng??i ta tnh r?ng c kho?ng 8% cc s?i th?n kinh t?i c? vn l cc s?i giao c?m, ch?ng t? chng c vai tr quan tr?ng trong dinh d??ng c? vn v lm gin m?ch c?.
Cc s?i giao c?m khng phn b? nh? cc s?i th?n kinh tu? b?t ngu?n t? cng m?t ??t tu? s?ng. V d?: cc s?i giao c?m xu?t pht t? ??t tu? D1 th??ng ?i ln theo chu?i h?ch t?i ??u, t? ??t D2 t?i c?, t? ??t D3, D4, D5, D6 ln ng?c, t? ??t D7, D8, D9, D10 v D11 t?i b?ng, t? ??t D12, L1 v L2 t?i chi d??i.
S? d? c s? phn b? th?n kinh giao c?m t?i t?ng nu trn l ph? thu?c vo v? tr hnh thnh nn t?ng lc cn bo thai. V d?: tim nh?n nhi?u s?i giao c?m xu?t pht t? ??t s?ng c? c?a bo thai. T??ng t? nh? v?y, cc t?ng trong ? b?ng nh?n cc s?i giao c?m t? cc ?o?n th?p c?a ng?c v ph?n l?n ru?t l xu?t pht t? khu v?c ny.
1.1.3- Cc h?ch giao c?m, c hai lo?i:
- Cc h?ch giao c?m c?nh s?ng: phn b? thnh hai chu?i n?m st hai bn c?t s?ng, trong chu?i h?ch giao c?m c cc h?ch quan tr?ng l h?ch c? trn, h?ch c? gi?a, h?ch c? d??i. H?ch giao c?m c? d??i gom v?i h?ch giao c?m ??t ng?c 1 t?o thnh h?ch sao.
T? h?ch giao c?m c? trn, s?i h?u h?ch ?i t?i c? quan vng ??u.
T? h?ch giao c?m c? gi?a, s?i h?u h?ch ?i theo cc dy th?n kinh s? no s? IV, VI chi ph?i c? v?n nhn; c nhnh ?i t?i tim v nhnh ?i t?i tuy?n gip, th?c qu?n.
T? h?ch sao, s?i h?u h?ch c nhnh chi ph?i c? quan vng c?, c nhnh ?i trong thnh ph?n dy th?n kinh tim d??i, c nhnh ??n chi ph?i cc c? quan trong l?ng ng?c.
- Cc h?ch giao c?m tr??c s?ng l h?ch ? xa c?t s?ng, c 3 h?ch: h?ch ?m r?i d??ng, h?ch m?c treo trng trn v h?ch m?c treo trng d??i.
T? h?ch ?m r?i d??ng v h?ch m?c treo trng trn cc s?i h?u h?ch ?i ??n chi ph?i cc c? quan vng b?ng nh? d? dy, gan, ru?t non.
T? h?ch m?c treo trng d??i, cc s?i h?u h?ch ?i t?i chi ph?i cc c? quan vng ch?u n?m trong thnh ph?n dy t?ng d??i v dy th?n kinh ru?t.
Cc s?i giao c?m ti?n h?ch t?n cng ? tu? th??ng th?n th ?i th?ng t? s?ng bn ch?t xm tu? s?ng m khng d?ng v t?o synap ? ?u c?. T?i thu? th??ng th?n, chng t?n cng tr?c ti?p ? cc neuron ? bi?n ??i thnh cc t? bo bi ti?t adrenalin (80%) v noradrenalin (20%). V? m?t bo thai h?c th cc t? bo c ngu?n g?c l m th?n kinh v t??ng t? nh? neuron h?u h?ch giao c?m. Chng c cc s?i th?n kinh th s? v chnh cc s?i ny bi ti?t cc hormon nu trn.
1.2- H? ph giao c?m
1.2.1- Trung khu
Trung khu h? ph giao c?m phn b? ? ba n?i: no gi?a, hnh- c?u no v s?ng bn cc ??t cng c?a tu? s?ng (hinh....)
1.2.2- Neuron: c hai neuron tr??c h?ch v sau h?ch
- T? cc neuron ? no gi?a xut pht cc s?i ph giao c?m tr??c h?ch n?m trong thnh ph?n dy th?n kinh s? no s? III
- T? cc neuron ? hnh - c?u no xu?t pht cc s?i ph giao c?m tr??c h?ch, n?m trong thnh ph?n dy th?n kinh s? no s? VII, IX, v X (hnh...). C kho?ng 75% s? s?i ph giao c?m l n?m trong dy X v ?i ??n ton b? c? quan ? ? b?ng. C? th? l cc s?i c?a dy X ?i t?i chi ph?i tim, ph?i, th?c qu?n, d? dy, ton b? ru?t non, n?a ??u ru?t gi, gan, ti m?t, tu?, tuy?n v? th??ng th?n v ph?n trn c?a ni?u qu?n.
Cc s?i ph giao c?m ?i trong dy th?n kinh s? no s? III ?i t?i chi ph?i c? co ??ng t?, cc c? th? mi c?a m?t.
Cc s?i ph giao c?m trong dy th?n kinh s? no s? VII ?i t?i tuy?n l?, tuy?n d??i hm , tuy?n m?i.
Cc s?i ph giao c?m trong dy th?n kinh s? no s? IX ?i t?i chi ph?i tuy?n mang tai.
Cc s?i ph giao c?m tr??c h?ch xu?t pht t? cc neuron ? cc ??t tu? cng (S1-S3) ?i trong dy th?n kinh ch?u, chi ph?i ??i trng xu?ng, tr?c trng, bng quang v ph?n d??i c?a ni?u qu?n.
Cc s?i th?n kinh tr??c h?ch ph giao c?m th??ng di, c bao myelin
-Neuron sau h?ch ph giao c?m c axon ng?n t? 1mm ??n vi mm ?i trong thnh t?ng ho?c g?n t?ng v chi ph?i t?ng ?. S?i tr?c neuron sau h?ch ph giao c?m khng c bao myelin.
1.2.3- Cc h?ch ph giao c?m:
Cc h?ch ph giao c?m n?m ? thnh t?ng ho?c ? g?n t?ng v t?o synap gi?a neuron tr??c h?ch v neuron sau h?ch.
Ngoi h? giao c?m, ph giao c?m, trong h? th?n kinh th?c v?t cn c h? h?u giao c?m (metasympathicus) hay l h? th?n kinh ? ru?t (Nozdrachev et at., 1980; Scracherd et al., 1997). H? h?u giao c?m n?m trn thnh ?ng tiu ho, g?m c ?m r?i Auerbach v ?m r?i Meissner. ?m r?i Auerbach n?m ? gi?a l?p c? vng (? trong) v l?p c? d?c (? ngoi). ?m r?i Meissner n?m ? l?p d??i nim m?c. H? th?n h?u giao c?m l m?t m?ng l??i neuron, trong ? c nhi?u neuron d?n ???ng (pace-marker), do ? ??m b?o cho l??i neuron c th? ti?p t?c ho?t ??ng khi chng b? tch r?i hon ton kh?i s? chi ph?i c?a trung ??ng. ?i ??n l??i neuron ny c cc s?i giao c?m, ph giao c?m v cc s?i t? kh?p n?i trn thnh ru?t. T? l??i neuron c cc s?i ch?y ??n cc c? tr?n v tuy?n c?a ?ng tiu ho.
Ch?c n?ng ch? y?u c?a h? h?u giao c?m l ?i?u ho v?n ??ng, ?i?u ho v?n chuy?n cc ion v n??c, c?ng nh? ?ng vai tr trong ho?t ??ng ch? ti?t cc enzym. Ngoi acetylcholin v noradrenalin, trong h? h?u giao c?m cn c nhi?u ch?t d?n truy?n (transmiter) v nhi?u ch?t ?i?u bi?n (modulator) nh? sau:
- Adenosin v purin
- g- aminobutyric acid (GABA)
- Vasoactive interstinal polypeptid (VIP)
- Somatostatin
- Dinorphin v enkephalin
- Gastin
- Galanin
- Serotonin
- Bradykinin
- Substance P
- Choleystokinin (CCK 8)
- Bombesin
- Neuropeptid Y
- Calcitonin
1.3- Cc trung khu cao c?p c?a h? th?n kinh th?c v?t.
Ngoi no gi?a, hnh- c?u no, tu? s?ng cn c m?t s? c?u trc th?n kinh khc tham gia vo ch?c n?ng th?c v?t.
C? th? l:
- Th? l??i (formatio reticularis) thn no. V d? 2/3 trn (rostalis) c?a th? l??i hai bn hnh tu? l trung khu giao c?m gy t?ng ho?t ??ng tim, co m?ch gy t?ng huy?t p. 1/3 d??i (caudalis) c?a th? l??i vng gi?a hnh tu? (quanh m?m bt lng) l trung khu ph giao c?m c tc d?ng d?ng lm ho?t ??ng c?a tim, gy gin m?ch, h? huy?t p. Ngoi tc d?ng c?a dy th?n kinh X (? nu trn), trung khu gi?m p cn c tc d?ng ?c ch? trung khu t?ng p v xung ??ng cn theo b l??i gai l?ng bn (reticulo - spinalis dorsolateralis trast) ??n ?c ch? cc neuron tr??c h?ch c?a dy th?n kinh giao c?m chi ph?i tim m?ch ? tu? s?ng.
- Cc trung khu th?c v?t trong ti?u no (cerebellum): do ti?u no lin h? qua l?i v?i cc c?u trc c?a th?n kinh trung ??ng k? c? v? no, nn ngoi ch?c n?ng ph?i h?p v ?i?u ho v?n ??ng, ti?u no cn tham gia m?t s? ph?n x? th?c v?t. Trong lm sng, ? b?nh nhn b? t?n th??ng ti?u no th??ng quan st ???c r?i lo?n cc ch?c n?ng th?c v?t nh? r?i lo?n ch?c n?ng dinh d??ng, ch?c n?ng tim m?ch, r?i lo?n thn nhi?t v chuy?n ho . C? ch? gy ra nh?ng r?i lo?n l do r?i lo?n m?i quan h? ch?c n?ng gi?a ti?u no v?i vng d??i ??i v th? l??i l nh?ng c?u trc th?n kinh c vai tr quan tr?ng trong ?i?u ho cc ph?n x? th?c v?t.
- Cc trung khu trong hypothalamus, trong th? vn (corpus striatum): hypothalamus l trung khu th?n kinh th?c v?t cao c?p d??i v?:
+ Cc nhn ? ph?n tr??c vng d??i ??i c lin quan v?i ch?c n?ng c?a h? ph giao c?m. Kch thch vo vng ny gy ra cc ph?n x? thu?c ph giao c?m nh? lm ch?m nh?p tim, t?ng nhu ??ng ru?t, co ??ng t?...
+ M?t s? nhn ? ph?n gi?a vng d??i ??i c lin quan v?i ch?c n?ng dinh d??ng v chuy?n ho v?t ch?t.
+Cc nhn ? ph?n sau vng d??i ??i c lin quan ??n ch?c n?ng giao c?m. Kch thch vo vng ny gy ra ch?c n?ng giao c?m nh? t?ng ho?t ??ng tim, t?ng huy?t p ??ng m?ch, gi?m nhu ??ng ru?t, gin ph? qu?n ...
+ Cc nhn vng gi?a, tr??c v sau vng d??i ??i ??u tham gia vo c? ch? ?i?u nhi?t.
- M?t s? trung khu thu?c h? limbic.
M?t s? vng thu?c h? limbic tham gia m?t s? ph?n x? th?c v?t k? c? h? giao c?m, ph giao c?m thng qua th? l??i v vng d??i ??i. V d? h? limbic tham gia ph?n ?ng c?m xc nh? s? hi, t? v?, sinh d?c v.v.. ??u ?nh h??ng t?i tim m?ch, h h?p, c? d?ng lng v.v...
- Vng trn c?a bn c?u ??i no c nh?ng s?i lin h?p n?i v?i vng trn v?i cc vng khc c?a v? no ??ng th?i c?ng c nh?ng s?i lin h? v?i h? limbic, v?i ??i th?, v?i vng d??i ??i, v?i th? vn, th? l??i, qua ? m ?nh h??ng t?i ch?c n?ng th?c v?t. Ngoi ra vng ??nh c?ng c nh?ng s?i lin h? v?i th? vn, vng d??i ??i v ??i th? t??ng t? nh? trn m ?nh h??ng t?i ch?c n?ng th?c v?t. Nh?ng c?u trc th?n kinh nu trn c ch?c n?ng ?i?u ho ho?t ??ng cc trung khu th?c v?t n?m pha d??i chng v ph?i h?p cc ph?n x? th?c v?t v?i cc ph?n x? v?n ??ng trong ton b? c? th?.

Ngu?n web site: Benhhoc.com

Đóng góp của bạn đọc (0)Add Comment

Bạn có ý kiến gì về bài báo này
Nhỏ đi | Rộng thêm

busy

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Th?c ph?m c l?i cho s?c kh?e

 
good_mood_foods_1

Th?c ph?m cho m?i ngy t??i ??p

Th? thao

 
good_mood_foods_1

Th? thao l m?t ph?n thi?t y?u trong cu?c s?ng c?a chng ta

buy ventolin without prescription viagra pills pictures cialis generic best price for diflucan generic cialis buy uk impotence budeprion xl vs wellbutrin generic generic cialis health generic viagra differences sample cialis drugstore robaxin and weight loss cheap viagrbuilondon link cost of protonix ventolievohaletbuy will lexapro go generic toprol xl viagra buy nexium generic brand h pylori sitemap